pasek2_dark

O klastrze

Cieszyński Klaster Energii

Klaster Energii jest krokiem czynionym w celu realizacji idei lokalnego rynku energii, mającego na celu poprawę jakości powietrza i wykorzystanie lokalnego potencjału do produkcji energii.

Klaster energii powstaje na płaszczyźnie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami, które podejmują współpracę w zakresie wytwarzania energii, a z drugiej strony jej konsumpcji.
 
rect7169-7-9
Cieszyński Klaster Energii wpisuje się w budowę nowego modelu rynku energii, którego obszar działania obejmuje Gminę Cieszyn.
Inicjatorami porozumienia są Burmistrz Miasta Cieszyn oraz Energetyka Cieszyńska. Oba te podmioty podjęły wysiłki aby realizować kompleksowo zadania związane z budową lokalnego rynku energii.
Porozumienie, które jest podstawą funkcjonowania Klastra, zostało zawarte dnia 28 czerwca 2018 roku. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki poszczególnych uczestników.

Misja Klastra

Kierując się nadrzędną wartością, jaką jest dobro mieszkańców Gminy Cieszyn, Cieszyński Klaster Energii aktywnie działając w obszarze energetyki:
 
buduje lokalną wspólnotę energetyczną,
wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy regionu cieszyńskiego,
⇒ przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
zapewnia przedsiębiorcom oraz mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego,
redukuje koszty energii,
uczestniczy w działaniach edukacyjnych w zakresie związanym z energetyką i środowiskiem, tak, aby każdy mógł korzystać z czystej energii w czystym środowisku.

 

Cele Klastra

Cieszyńskiego Klastra Energii celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój regionu z naciskiem na niskoemisyjność gospodarki. Cele pośrednie dla Klastra Energii zostały wyznaczone  w oparciu o zdefiniowane lokalne potrzeby i problemy.:
 
 1. Wytwarzanie energii i równoważenie zapotrzebowania poprzez:
  a) Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

  b) Wspieranie rozwoju lokalnych systemów wytwórczych odnawialnych źródeł energii.

  c) Rozwój oraz modernizacja lokalnego systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej i cieplnej oraz związanych z tym usług operatorskich.
  d) Rozwój systemów magazynowania energii.
 2. Obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców będących uczestnikami Porozumienia.
 3. Zagospodarowanie odpadów możliwych do wykorzystania energetycznego na terenie gminy.
 4. Likwidacja niskiej emisji.
 5. Poprawa efektywności gospodarowania energią.
 6. Rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyjnego.
 7. Transfer wiedzy o energii oraz ekoświadomości do społeczności lokalnej.